Reglement van de wedstrijd Annecy Ville – Sledewedstrijd in samenwerking met La Sambuy

Reglement van de wedstrijd op Facebook – Annecy Ville

Rodelwedstrijd in samenwerking met La Sambuy

ART. 1 – Organiserende onderneming

De website Annecy-ville.fr wordt uitgegeven door de vennootschap LaVisibilite.com SASU met een kapitaal van 19.450 euro en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 22 route de Nanfray, 74960 Annecy. Deze vennootschap is ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Annecy onder nummer 824 941 298.

Organiseert gedurende het jaar 2022 een gratis wedstrijd zonder koopverplichting, volgens de voorwaarden beschreven in dit reglement.

Deze wedstrijden worden niet georganiseerd of gesponsord door Facebook, Instagram, Google, Apple of Microsoft. Facebook en Instagram zijn niet verantwoordelijk voor enige overtreding van de wet in de voorwaarden en/of gedragingen. Facebook en Instagram zijn niet verbonden aan deze wedstrijden. Het organiserende bedrijf ontslaat Facebook en Instagram derhalve van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot alle elementen die verband houden met een spel, de organisatie en de promotie ervan. De verzamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor het organiserende bedrijf en niet voor Facebook, Instagram, Google, Apple of Microsoft.

ART. 2 – Deelnamevoorwaarden

Deze wedstrijden zijn gratis en alleen toegankelijk voor meerderjarige particulieren, woonachtig in Europees Frankrijk, met internettoegang en een geldig e-mailadres, en een Facebook-account.

Beroepsbeoefenaren van welke aard dan ook (winkeliers, groothandelaren, enz.) en personeel van de organiserende bedrijven, alsmede hun familieleden (echtgenoot, rechtstreekse bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn, broers en zussen), ongeacht hun woonplaats, en alle personen die aan de voorbereiding van de wedstrijden hebben deelgenomen, komen niet in aanmerking voor deelname. Het bedrijf behoudt zich het recht voor alle nodige controles uit te voeren met betrekking tot de identiteit, het postadres en/of het e-mailadres van de deelnemers.

De wedstrijden zijn onderworpen aan de regels van het Franse recht dat van toepassing is op spelen en wedstrijden. Deelname aan de wedstrijden op gewoon papier, per post, per telefoon of in een andere vorm wordt niet in aanmerking genomen.

Het loutere feit van deelname aan dit spel impliceert de loutere aanvaarding, zonder voorbehoud, van dit reglement. Slechts één inschrijving per persoon is toegestaan – dezelfde naam, dezelfde voornaam, hetzelfde e-mailadres en/of Facebook-login – voor de gehele duur van de wedstrijd.

ART. 3 – Deelnameprocedures

Deze wedstrijden vinden uitsluitend plaats op de Facebook-pagina van Annecy Ville, die toegankelijk is op https://www.facebook.com/annecy.ville.9/ tijdens de aangegeven wedstrijdperiode.

Om deel te nemen aan een wedstrijd op de Facebook-pagina moet de deelnemer

 • Een geldige Facebook-account hebben

 • Naar de Facebook-fanpagina van Annecy Ville gaan, bereikbaar op https://www.facebook.com/annecy.ville.9/, en vervolgens naar de publicatie die aan de wedstrijd is gewijd.

 • de wedstrijdpublicatie op de pagina van Annecy Ville “leuk vinden” (d.w.z. op de knop “leuk vinden” klikken)

 • Volg de gedetailleerde instructies voor deelname in de betreffende publicatie.

De inschrijving voor de prijsvraag is pas effectief als deze stappen zijn doorlopen. De deelnemingsdata voor elke wedstrijd staan vermeld in de publicatie die aan de wedstrijd is gewijd.

ART. 4 Aanwijzing van de winnaars

De winnaars worden aangewezen door middel van een loting uit de geldig verklaarde inzendingen. De trekking vindt plaats binnen 7 dagen na afloop van de wedstrijd, op de datum die in de publicatie over de wedstrijd wordt vermeld.

De trekking wordt verricht door de organisator, Annecy Ville, op het hoofdkantoor, 22 route de Nanfray – 74960 Annecy.

De deelnemers stemmen in met de verificatie van hun identiteit.

Bij niet-naleving van dit reglement, evenals bij elke vorm van fraude of poging tot bedrog, ongeacht de methode, wordt de deelnemer zonder meer van deelname uitgesloten.

Bij vermoeden van fraude of oneerlijke deelname behoudt de organiserende onderneming zich het recht voor elke controle uit te voeren die zij nuttig acht. Elke bewezen frauduleuze of oneerlijke manoeuvre zal leiden tot de onmiddellijke en definitieve diskwalificatie van de deelnemer zonder voorafgaande kennisgeving. In geval van betwisting worden alleen de gegevens waarover de organiserende onderneming beschikt als authentiek beschouwd. De organiserende onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de informatie die zij in het kader van deze procedures heeft verkregen over de identiteit, het e-mailadres, het postadres of enig ander element niet correct of niet actueel is.

ART. 5 – Prijzen

Het aantal winnaars van elke wedstrijd wordt vermeld in de publicatie die aan de lopende wedstrijd is gewijd. Elke winnaar wint de prijs die in de publicatie van de lopende wedstrijd wordt vermeld. De prijs kan niet worden geruild voor de waarde in geld of voor een andere prijs. De organiserende onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of niet-gebruik, of zelfs de verhandeling of het verlies van de prijs door de winnaar. Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor de leeftijd van elke winnaar te verifiëren voordat de prijs wordt toegekend. Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor de gewonnen prijs te vervangen door een prijs van gelijke aard en waarde.

Er zijn twee prijzen te winnen. Een daarvan is een waardebon voor een slee-activiteit in La Sambuy voor 1 of 2 personen. De vouchers zijn uitgegeven op 02/12/2022 en zijn één jaar geldig. Ze kunnen worden ingewisseld aan het loket van de skilift van La Sambuy.

ART. 6 – Leveringsvoorwaarden van de prijzen

Elke winnaar wordt binnen 7 dagen na de trekking door het organiserende bedrijf gecontacteerd om de aard van de gewonnen prijs en de te volgen procedures om ervan te profiteren te bevestigen, via :

 • Een privébericht op Facebook, wanneer de wedstrijd wordt gehouden op de Facebookpagina van Annecy Ville

De winnaar moet vervolgens zijn/haar volledige contactgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en postadres) verstrekken in antwoord op het genoemde bericht van het organiserende bedrijf.

Elke winnaar die niet reageert binnen 7 dagen na de bekendmaking van zijn prijs door het organiserende bedrijf, wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn prijs. De winnaar verliest dan zijn/haar recht en de prijs wordt eigendom van de organisator en kan aan een nieuwe winnaar worden toegekend.

Er wordt aan herinnerd dat als de gegevens van de winnaar ongeldig, onvolledig of foutief zijn, hij/zij het voordeel van zijn/haar prijs verliest. De prijs wordt per post, aangetekend of per Colissimo, naar het door de winnaar opgegeven postadres gestuurd.

Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of diefstal van de brief of het pakket door de postdiensten.

De prijzen worden binnen 30 dagen per post naar de winnaars gestuurd.

ART. 7 – Wijziging van de wedstrijd

De organiserende onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, in geval van overmacht of een andere oorzaak, de wedstrijd wordt uitgesteld, ingekort of geannuleerd. De organiserende onderneming behoudt zich tevens het recht voor de deelnemingsperiode te verlengen, te beperken, uit te stellen of de voorwaarden te wijzigen en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Aanvullingen en wijzigingen op dit reglement kunnen tijdens de wedstrijd worden gepubliceerd. Zij zullen worden beschouwd als bijlagen bij dit reglement.

ART. 8 – Toestemming om de beelden van de deelnemers te verspreiden

Door deelname aan de wedstrijd geeft de deelnemer toestemming aan de organisator om zijn naam, voornaam, alsmede de vermelding van zijn woonplaats en departement te gebruiken in elke publiciteit of promotieactie, op de website en de Facebookpagina, alsmede op elk aangesloten website of medium, zonder dat dit gebruik recht geeft op enig ander recht of enige andere vergoeding dan de prijs die voor deze actie wordt aangeboden.

De deelname aan deze actie houdt de toestemming in voor het organiserende bedrijf om de inzendingen, namen en beelden van de deelnemers te reproduceren en te exploiteren op alle media (website, Facebookpagina, geschreven pers, enz.) met het oog op de promotie van de actie, in het jaar volgend op de actie. Dit gebruik zal geen aanleiding geven tot enige andere tegenprestatie dan het voordeel van de prijs.

De deelnemers erkennen dat het gebruik van hun foto geen enkele verplichting inhoudt voor de organisator van de actie.

De deelnemers erkennen en aanvaarden de kenmerken van de Facebook-site, die in bepaalde omstandigheden de verspreiding van door deelnemers geplaatste inhoud en persoonlijke informatie over hen toestaat en toestaat.

Het organiserende bedrijf kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

ART. 9 – Privacy

Dit artikel houdt rekening met de regels inzake de bescherming van personen die worden opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018. Alleen de informatie die nodig is voor het goede verloop van dit spel en voor de levering van prijzen in geval van winst wordt verzameld. Het doel van dit artikel is u alle nuttige informatie te geven over de verzameling, het gebruik en de ontvangers van uw persoonsgegevens.

 • DEELNAME AAN HET SPEL

De persoonsgegevens van elke deelnemer worden verzameld in het kader van elke verrichting om deel te nemen aan de wedstrijd en om te reageren op klachten en verzoeken om informatie.

 • VERZAMELDE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Dit zijn alleen de registratiegegevens die nodig zijn voor het goede verloop van het spel, namelijk:

→ Facebook login voor een wedstrijd die plaatsvindt op de Facebookpagina van Annecy Ville.

Deze gegevens worden niet geregistreerd of opgeslagen in een computerbestand, maar zijn noodzakelijk om rekening te houden met hun deelname.

Als de deelnemer wordt uitgeroepen tot winnaar van de wedstrijd: Dit zijn alleen de gegevens die nodig zijn om de prijs toe te kennen, namelijk :

– achternaam

– voornaam

– postadres (postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres)

Deze gegevens worden niet geregistreerd of opgeslagen in een computerbestand, maar zijn noodzakelijk voor de toekenning van de cadeaubonnen om de levering ervan te rechtvaardigen.

 • ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

De verzamelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt in het kader van de lopende wedstrijd. Ze worden uitsluitend door het organiserende bedrijf gebruikt voor het goede verloop van de wedstrijd, de aanwijzing van de winnaar en de verdeling van de prijs. Uw gegevens blijven vertrouwelijk en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 • DUUR VAN DE OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens worden bewaard tot het einde van het spel en de effectieve verdeling van de prijzen zoals vermeld in dit reglement en in overeenstemming met de wet.

 • BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

De gegevensbeheerder in de zin van artikel 4 paragraaf 7 van de RGPD is: SASU LaVisibilite.com, die de website Annecy Ville uitgeeft en waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 22 route de Nanfrey – 74960 Annecy. Het bedrijf ziet toe op de naleving van de regelgeving. Wij beschermen de rechten van de deelnemers wier gegevens wij bewaren. Onze opslagservers zijn betrouwbaar en veilig. Wij beschermen uw gegevens tegen verlies, wijziging, beschadiging of misbruik. Wij verbinden ons ertoe de Franse en Europese wetgeving inzake het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens na te leven om hun bescherming, veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen.

 • RECHT VAN DE DEELNEMERS OP HUN PERSOONSGEGEVENS

Overeenkomstig wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en vanaf de inwerkingtreding op 25 mei 2018 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679, heeft elke deelnemer het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. Krachtens artikel 15 lid 1 GDPR heeft u namelijk het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die zijn opgeslagen.

U heeft ook het recht op rectificatie (artikel 16 GDPR), het recht op wissen (artikel 17 GDPR) en het recht op beperking van de verwerking (artikel 18 GDPR) van uw persoonsgegevens. Zoals hierboven vermeld, heeft u ook een recht van bezwaar op grond van artikel 21 GDPR, indien de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, E of F. Als u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking, blijft dit bezwaar geldig voor de toekomst, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke aantoont dat er dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen van de betrokkene. Er wordt hier ook aan herinnerd dat artikel 20 GDPR bepaalt dat u recht hebt op gegevensportabiliteit als u zelf verwerkte gegevens hebt verstrekt.

U hebt ook het recht om richtlijnen vast te stellen betreffende het lot van uw persoonsgegevens na uw overlijden. Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) of artikel 9, lid 2, onder a) GDPR. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst, zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking wordt aangetast. De deelnemer die heeft ingestemd met het ontvangen van aanbiedingen kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van deze persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

U kunt uw rechten uitoefenen door te schrijven naar het adres van de organisator of door een verzoek in te dienen via het contactformulier op de website https://www.annecy-ville.fr/.

U kunt ook al uw vragen over de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens stellen door een brief te sturen naar hetzelfde adres, aan de verantwoordelijke voor de verwerking.

ART. 10 – Verantwoordelijkheden en klachten

Geen enkele telefonische vraag of klacht betreffende de toepassing of interpretatie van dit reglement zal worden beantwoord. Elke betwisting of klacht in verband met de verrichting moet worden ingediend per aangetekende brief met ontvangstbewijs, die binnen een termijn van maximaal 7 dagen, waarbij het poststempel als bewijs geldt, na de einddatum van de wedstrijd naar het adres van de organisator wordt gestuurd.

In deze brief moeten de precieze datum van deelname aan de actie, de volledige contactgegevens van de deelnemer en de precieze reden voor de betwisting worden vermeld. Geen enkele andere wijze van betwisting of vordering kan in aanmerking worden genomen. De kosten van deelname (met name en niet limitatief, de eventuele kosten van internetverbinding, portokosten, aanvraag van dit reglement, enz.

Deelname impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik of piraterij en het risico van besmetting door eventuele virussen die op het netwerk circuleren.

De organiserende onderneming wijst elke directe of indirecte verantwoordelijkheid af in geval van misbruik of incidenten in verband met het gebruik van de computer, de toegang tot het internet, het onderhoud of de storing van de spelservers, de telefoonlijn of elke andere technische verbinding, of de verzending van formulieren naar een onjuist of onvolledig adres. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software op zijn computerapparatuur te beschermen tegen elke aanval.

De verbinding van elke persoon met de site en de deelname van de spelers aan de wedstrijd gebeurt onder hun volledige verantwoordelijkheid. Het organiserende bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het frauduleuze gebruik van de aansluitingsrechten van een deelnemer of de toekenning van prijzen, tenzij kan worden aangetoond dat het organiserende bedrijf zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid. Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor elke deelnemer die het inschrijvingsproces van de wedstrijd verstoort te diskwalificeren en een wedstrijd te annuleren, in te korten, te wijzigen, uit te stellen, te verlengen of op te schorten, in geval van storingen in de computerservers van het spel, met name als gevolg van bugs, wijziging, ongeoorloofde tussenkomst, fraude, technische anomalieën of elke andere oorzaak die te wijten is aan de deelnemer en die het beheer, de veiligheid, de eerlijkheid, de integriteit of het goede verloop van de wedstrijd zou aantasten.

Het organiserende bedrijf doet zijn uiterste best om de toegang tot de wedstrijd mogelijk te maken.

ART. 11 – Aanvaarding van het reglement

Deelname aan de verrichting impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement. Eventuele praktische moeilijkheden bij de interpretatie of toepassing van dit reglement worden door de organisator geregeld.

ART. 12 – Toepasselijk recht

Dit reglement is onderworpen aan het Franse recht. Om in aanmerking te worden genomen, moeten alle geschillen met betrekking tot de actie schriftelijk worden voorgelegd aan het adres van de organisator van de actie overeenkomstig artikel 10 van dit reglement. In geval van aanhoudende onenigheid over de toepassing of de interpretatie van dit reglement en bij gebreke van een minnelijke schikking wordt elk geschil voorgelegd aan de bevoegde rechtbank, waaraan exclusieve bevoegdheid wordt toegekend.

ART. 13 – Raadpleging van het reglement

Dit reglement is gratis verkrijgbaar op aanvraag bij Annecy Ville, per privébericht via de Facebook-pagina.